Årsmöteskallelse 30.6.2022

Bästa medlem,

Enligt stadgarna skall Fjällskidarklubben hålla årsmöte före utgången av juni, och mötet skall sammankallas två veckor före med en annons i en svenskspråkig tidning i huvudstadsregionen. Denna årsmötekallelse publiceras denna vecka i Hufvudstadsbladet:

Fjällskidarklubben -37 r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte torsdag 30.6.2022 kl. 18.00. Mötet hålls virtuellt. Anmäl ditt deltagande till peik@fk-37.fi för att få en länk till videomötet.

Vi önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna till detta årsmöte, där vi behandlar stadge-enliga ärenden:

1. öppnande av mötet samt konstaterande om dess stadgeenlighet och beslutförhet 

2. val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet 

3. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående räkenskapsperiod

4. föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen

5. fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 

6. val av ordförande och ledamöter till styrelsen i stället för dem som är i tur att avgå 

7. val av ordförande för valberedningen och val av medlemmar till valberedningen i stället för dem som är i tur att avgå 

8. val av två verksamhetsgranskare och en suppleant 

9. presentation och godkännande av styrelsens verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod

10. fastställande av budgeten för följande räkenskapsår 

11. fastställande av medlems- och inskrivningsavgifterna för följande räkenskapsår 

12. fastställande av understödsmedlemmarnas årsavgift

Årsmötet kan också behandla andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen. Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas av årsmötet, ska det tillställas styrelsen senast en vecka före mötet.

Vänliga hälsningar,
Peik Aschan, sekreterare